Hinnerup Møllelaug - Interessentskab - Rørsangervej 39 - 8382 Hinnerup
Forside

Velkommen til HINNERUP MØLLELAUG i.s.

Hjemmesiden er beregnet for møllelaugets medlemmer, som er interessenter i lauget - eller som efter nedlæggelsen af lauget var interessenter. 
Det er vores idé at præsentere nyheder og kommende begivenheder på siden til glæde for interessenterne.

Hinnerup Møllelaug har indtil  1. oktober 2012 drevet 6 vindmøller som er placeret i Sandby, Mejlby og Sorring. Lauget havde en samlet kapacitet på 1,6 MW fordelt på møllerne. Afvikling af møllelauget er sket over flere led ved at først er driftsmidlerne afhændet og dernæst er lauget blevet opløst ved en solvent likvidation. Lauget bestod indtil generalforsamlingen den 26.01.2013  af 370 interessenter med samlet 3203 andele.

Driftsmidlerne, de 6 møller er blevet solgt til 3 forskellige nye ejere. De nye ejere er følgende for de enkelte positioner: r
Sorring:  René Ertmann
Sandby: Torben Brandholm
Mejlby: Niels Aage Arve

Lauget er blevet opløst ved en solvent likvidation  - læs neden for om udviklingen.

Menupunkterne i højre side anviser relation til den bestemte mølleplacering eller til beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen, og som afholdes hvert år. Klik på det enkelte punkt, hvorefter du bliver ledt frem til den aktuelle del.

Regnskabet afspejler møllelaugets situation ved generalforsamlingen.

Mølleafkast med udbetalinger og hvornår det finder sted bliver informeret under regnskab se det under menupunktet Økonomi.
Vi vil over tid indlægge fotos med historisk baggrund.

Kontakt til møllelauget kan nu ske på den nye mailadresse: info@hinnerup-møllelaug.dk
(det er korrekt med ø i navnet!). Brug gerne kontaktsiden
Selv om lauget er likvideret vil der fortsat kunne rettes henvendelse til den afgående bestyrelse i nødvendigt omfang. 


Sidste nyt i 2015:
Den 23.01.15
Hinnerup Møllelaug er blevet underrettet fra vores web-leverandør - DanDomain - om, at hjemmesidefunktionen skal undergå et systemskifte på et eller andet tidspunkt i 2016.

Det vil betyde at vi skal afholde udgift til at overføre alle data og opsætninger til en ny "platform", hvilket den afgående bestyrelse ikke finder relevant. Vi har under alle omstændigheder besluttet at nedlægge hjemmesiden i 2018.
Derfor vil hjemmesiden blive lukket på et tidspunkt i 2016.
Det nærmere tidspunkt bliver meddelt os og vi vil herefter videregive oplysningen her på siden.

Den 26.04.14 udsendte vi breve til alle interessenter. Samtidig blev sendt de resterende penge med kr. 100 pr andel til samtlige interessenteres konti.
Vi har dog fået en del breve retur ligesom vi har fået 45 udbetalte beløb retur.
Brevene har formentlig årsag i uanmeldte flytninger.
Pengene, som er returneret har åbenbart årsag i, at en del interessenter har været kunder hos Nordea, som har overtaget andre afdelinger i 2013 og dermed skiftet registreringsnumre, uden at meddele deres kunder herom.
Det har møllelaugets kasserer så heller ikke kunnet vide og har derfor søgt og fundet frem til denne problemstilling. Kassereren har fået oplyst de nye registreringsnumre og har sendt pengene påny til de nye konti. Der er dog recuceret i det udbetalte beløb for den omkostning lauget har haft ved denne ændrede procedure.

Brev til interssenter:


HINNERUP MØLLELAUG I/S

Hinnerup 15 april 2014

Kære alle
Vi er rigtig glade for at kunne sende dette brev med besked om at vi kan foretage en
slutudlodning på 100 kr per andel efter at likvidationen af lauget nu er endelig.
Så er vi i mål!

Tiden siden vi besluttede at nedlægge Hinnerup Møllelaug
Vi må erkende at arbejdet med at afslutte og lukke møllelauget ned har været mere krævende og
taget noget længere tid end vi havde forventet., men nu er vi så langt at vi kan sende alle de
sidste informationer om nedlukningen af møllelauget samt informere om økonomiske og
praktiske forhold i den forbindelse.
Den lange tid det har taget siden vi traf beslutningen sidste år og til det nu er muligt at endeligt
likvidere selskabet skyldes i stor udstrækning at vi måtte finde løsninger med lodsejerne vedr
sikring af købernes rettigheder ved overtagelser af møllerne samt omvendt sikre lodsejerne
således at køberne også var forpligtede at overholde de forpligtelser der er i møllelaugets aftaler
med dem.
Alt dette er nu afklaret og tinglyst. Dette indebærer også at Hinnerup Møllelaug nu er ude af
både rettigheder og ikke mindst forpligtelser således at der ikke fremadrettet kan gøres krav
gældende mod os fra lodsejerne.

Endeligt likvidationsregnskab
Den lange tid har ikke kun været negativ. Det har nemlig også betydet at enhver der har ment at
have krav på os, myndigheder såvel som andre, har haft god tid til at fremsætte sådanne.
Vi har derfor kunnet udarbejde vores endelige likvidationsregnskab med 1. april 2014 som
endelig slutdato. Dette er specielt vigtigt for at kunne indsende endeligt momsregnskab mhp
udbetaling af momsrefusion.
Udover forhold vedr moms er der lidt andre udgifter og indtægter der kommer efter
afslutningsdagen. For ikke at vente til alt er på plads, idet vi ikke kender det tidsmæssige
perspektiv eller nøjagtige beløb, har vi derfor udarbejdet vedlagte endelige likvidationsregnskab i
samarbejde med vores likvidator Keld Nomanni.
Regnskabet indeholder hensættelser til de endnu ikke afholdte slutomkostninger. Beløbene er
opgjort efter bedste evne og skøn og således at vi forventeligt kommer ud med et mindre plus når
alt er afsluttet. Vi skønner at beløbet max vil udgøre 5-10.000 kr.
Dette overskud overfører vi til Danske Vindkraftværkers Fond. Hinnerup Møllelaug har siden
etableringen været medlem af foreningen Danske Vindkraftværker, DV, og haft stor glæde heraf.
Danske Vindkraftværkers Fond
Fondens formål er at støtte udnyttelsen af vindkraft i Danmark. Fonden kan yde støtte til såvel
private som foreninger samt til projekter støttet eller iværksat af Danmarks Vindmølleforening.
Fonden har i en række tilfælde støttet mølleejere, der gennem en pionerindsats eller på anden
måde havde pådraget sig urimelige økonomiske omkostninger. Senest har fonden givet
støttetilsagn til et projekt, som har til formål at specificere og beregne forurening fra både
konventionelle og alternative energikilder.
Fondens midler er indkommet ved frivillige bidrag fra vindmølleforeningens medlemmer.

Udbetaling af yderligere kr 100 per andel
Likvidationsregnskabet viser at vi udover de allerede udbetalte 1.500 kr per andel stadig kan
udbetale 100 kr per andel. Den samlede udbetaling bliver således 1.600 kr per andel.
Beløbet på 100 kr per andel udbetales mandag 28. april 2014 og vil derfor være synlige på din
konto inden udgangen af april måned.
Beløbet på 100 kr per andel indsættes på den bankkonto vi anvendte ved udbetalingen af de
1.500 kr per andel i marts 2013. Vi forventer at nogle af jer har skiftet konto uden at meddele
dette, hvorfor vi således måske får penge retur.
Har du ikke i den situation senest 1 april 2015 givet besked om ny konto og har du i øvrigt ikke
modtaget pengene på anden måde, ja så vil også disse uanbringelige midler blive givet til Danske
Vindkraftværkers Fond. Vi kan oplyse at ALLE har modtaget de 1.500 kr per andel jvf
ovenstående.
Så hold venligst øje med din konto at du modtager 100 kr per andel. Og meddel venligst skriftligt
nyt kontonummer hvis du har skiftet konto for udbetaling fra møllelauget.
Skatteforhold ved udbetaling
For langt de fleste vil der ikke være en skattebetaling ved udbetaling af likvidationsbeløbet fra
møllelauget. Dette gælder specielt de af medlemmerne der ikke har angivet investeringen i
mølleluget som erhvervsmæssig og derfor heller ikke foretaget fradrag for investeringen.
Udbetalingen nu kommer fra salget af møllerne, ikke fra driftsindtægterne.
Hvis du er i tvivl skal du spørge din skatterådgiver / revisor.

Ingen Generalforsamling
Ved vores beslutning om at sælge møllerne og likvidere Hinnerup Møllelaug valgte vi også
advokat Keld Nomanni som likvidator. Som likvidator overtager man ansvaret for ”firmaet” og
selskabets og bestyrelsens beslutningskompetencer overgår formelt til likvidator.
Forhold vedrørende likvidation og likvidator blev fremlagt på generalforsamling inden vi
besluttede os for den fremgangsmåde og inden vi valgte likvidator.
Det er således likvidator der har ansvaret for driften og økonomien frem til endelig likvidation.
Og dermed er det også likvidators ansvar at der bliver udarbejdet og fremlagt slutrapport og
regnskab.
Nærværende brev med likvidationsregnskab er dermed det sidste I hører fra Møllelauget. Der vil
ikke blive afholdt yderligere møder eller komme yderligere breve eller e-mails.

Hinnerup Møllelaugs hjemmeside (se ovenfor om ændring af tidspunktet for afslutning af hjemmesiden)
Vores hjemmeside www.hinnerup-møllelaug.dk fortsætter endnu en periode. Vi har købt
domænet for en fem års periode der ophører i 2018. Indtil da vil alle dokumenter og
informationer der ligger på siden i dag stadigt være tilgængelige, men dog ikke blive opdaterede.
Skulle vedligehold i løbet af perioden blive påkrævet kan vi dog ikke udføre dette såfremt der vil
påløbe omkostninger hertil, idet der ikke er afsat midler til den slags i vores slutregnskab.

TAK
Vi vil gerne afslutte med at sige tak til alle for at støtte op bag Hinnerup Møllelaug. Der har
gennem alle årene været en meget stor opbakning til laugets aktiviteter og dette er vi i
bestyrelsen meget taknemmelige for. Uden denne opbakning ville vi aldrig have haft et så
velfungerende og succesfuldt møllelaug og samarbejde som tilfældet har været
_______________________________________________________________

Likvidationsregnskab


06.04.14: Bestyrelsesmøde blev afholdt og der blev foretaget nøje gennemgang af hvad der er passeret siden sidste bestyrelsesmøde i marts 2013. Den trufne besluning om at sælge laugets driftsmidler og afvikle lauget er udført. De sidste meget store problemer med at komme overens med lodsejerne er også løst. Der var enighed om ikke at afholde en ny generalforsamling. 
I stede bliver der udsendt så vidt muligt den 24.04.14 en meddelelse sammen med likvidationsopgørelse til samtlige interessenter, med information om hvad der er passeret og årsagen til at der er gået så lang tid siden sidst afholdte generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling. 
Der bliver samtidig udbetalt kr. 100 pr. andel til hver af interessenterne. Udbetalingen sker til interessentens bankkonto, som er oplyst til lauget. Det er derfor vigtigt at laugets kasserer er i besiddelse af den aktuelle bankkontoadgang. 
Hinnerup Møllelaug i.s. er opholdt med at eksistere pr. 07.04.14 i forlængelse af at der på denne dato skete en afregning af de sidste momsudestående (begge veje). 
Det må endvidere antages som et plus at den hengåede tid har ryddet alle eventuelle udestående krav af vejen, således at møllelauget kan likvideres uden yderligere problemer. 

Nærværende hjemmeside vil blive fortsat og holdt ajour indtil 2018. 


31.01.14: Der har siden afholdt generalforsamling været en række problemer, som har bevirket at bestyrelsen ikke har kunne afslutte sit arbejde. Ligeledes har likvidator ikke kunnet afslutte en refusionsopgørelse.
Disse forhold er nu omsider bragt i orden og det ser ud til at der kan afsluttes inden for en overskuelig tid.

Vi vender snares tilbage med mere detaljerede oplysninger.

Referat af ordinær generalforsamling i Hinnerup Møllelaug den 16-3-2013 kl 10.00 i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej, Hinnerup.
 
  1. Valg af dirigent.
Keld Nomanni blev foreslået og valgt.   Keld fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne  og derfor beslutningsdygtig.    Der var mødt 84 personer til generalforsamlingen.  De 84 personer fik ved indgangen tildelt stemmesedler - inklusiv 7 medbragte fuldmagter - for  i alt  794 andele.  Forud for generalforsamlingen var der tilsendt 65 fuldmagter til bestyrelsen for  i alt 572 andele.   Dvs. at der til generalforsamlingen var 1366 andele repræsenteret ud af laugets 3212 andele.   I henhold til vedtægternes § 9 stk. 2 træffes afgørelserne på generalforsamlingen ved simpelt flertal i forhold til de stillede forslag i pkt. 4..
 

  1. Formandens beretning.
Henning Kruse fortalte om lauget gennem 2012.   Vinden havde en energi  på 95,8% i forhold til et ”normalår” i Østjylland.   I årene 2007-12 har vinden svinget mellem 84% og 107%.
Gennem alle årene har vi produceret 57.700.000 kWh.   Hver andel købt til 4.000 kr. har gennem  årene ”tilbagebetalt”  ca. 11.000 kr.   Sparet kul ved elproduktionen  kunne have fyldt 800 store lastbiler.
Gennemgang af baggrund for salget af møllerne i slutningen af 2012:     Gode tilbud fra interesserede købere.  Møllerne er  i gennemsnit over 20 år og de er i så god stand at deres produktionsevne stadig er som da de var nye.  En forventning om generelt lave / lavere priser på vind-el  i de kommende år.  I de første år fik vi 500 kr. pr andel om året.  De senere år har vi fået 200 kr. og budgettet for de næste 5 år er max 75-100 kr. pr andel pr årHvis salgsprisen skulle modsvares af elproduktion på markedsvilkår  de næste år, er bestyrelsens prognose at møllerne skulle producere i mindst 15-20 år for at vi vil kunne opnå samme  indtægt,  som vi har fået ved salget af møllerne – heri ikke medregnet evt  større reparationer.   2 af køberne har egen mølleservicevirksomhed og dermed adgang til billigere service end lauget har.  Køberne har øvrigt det servicefirma, som har serviceret møllerne i de seneste år, og kender derfor møllerne særdeles godt.  En køber ejer jorden hvorpå møllerne står.  Alle tre købere har fortalt os, at de vil fortsætte med  el-produktionen som vi har gjort gennem årene.     
Der vil snarest blive udbetalt et beløb per andel på 1.500 kr til interessenterne. Om der kan udbetales mere afhænger af resultatet af det afsluttende likvidationsregnskab. Der er stadig uafsluttede forhold vedr bl.a. moms, renter, elselskaber, forsikringer,likvidationsudgifter m.m,
Der vil når muligt blive indkaldt til afsluttende møde hvor likvidationsregnskab skal godkendes. Her vil det også vides om der kan udloddes yderligere til interessenterne.
Lauget hjemmeside opretholdes i fem år som service til interessenterne.
Henning udtalte en TAK for støtte gennem årene til lauget.  En tak til andelshaverne,  lodsejerne, revisorer samt bestyrelsen og deres ægtefæller.
Beretningen blev herefter godkendt.
 

  1. Regnskab
Kasserer Jørgen Laursen gennemgik det omdelte regnskab for regnskabsåret 2012
Regnskabet herefter godkendt.
 

  1. Indkomne forslag.
Der var indsendt 2 forslag.  
Det ene (1) var et forslag fra bestyrelsen om at tildele bestyrelse og suppleanter et vederlag på i alt 600.000 kr. for arbejdet gennem årene og ikke mindst for arbejdet med salget af møllerne. 
Det andet (2) var et forslag fra 8 interessenter om at tildele bestyrelsen  et vederlag på i alt 200.000 kr. for et stort og særdeles veludført arbejde gennem årene.
Efter debat blev det mest vidtgående forslag (bestyrelsens) stillet til skriftlig afstemning
Steen Carlsen, Oluf  Grønkjær og Anna Sandemand blev valgt som stemmetællere.
stemmerne var afgivet  således:  
91 andelshavere (inklusiv fuldmagter) afgav 850 JA-stemmer
53 andelshavere (inklusiv fuldmagter) afgav 531 NEJ-stemmer.
1 forkert stemmeseddel kendt ugyldig
Herefter bekendtgjorde  Keld  Nomanni, at forslag 1 var vedtaget og at forslag 2 derfor bortfaldt.
 

  1. Vurdering af budget og vurdering af andelenes handelsværdi.  Punktet udgik, da lauget er under afvikling.
 
  1. Valg til bestyrelsen.   Punktet udgik, da Keld Nomanni meddelte, at han har overtaget bestyrelsens opgaver som likvidator. Derfor skulle der ikke ske valg til bestyrelsen.
 
 

  1. Valg af revisorer samt suppleanter udgik ligeledes.
 
 
Eventuelt.
 
 
 
Referent    Torkil Würtz                               Dirigent Keld Nomanni


 

Hvis du som interessent har skiftet adresse eller email-adresse, så husk at send denne nye adresse til sekretæren på pd@oktaksation.dk eller til kassereren på hm-laug@webspeed.dk 

Tidligere nyhed:
Hold dig derfor orienteret her på siden om hvad der sker.........

Øvrige forhold..
Hinnerup Møllelaugs mailadresse er nu: info@hinnerup-mollelaug.dk

Vi har skrevet til de interessenter hvis mailadresser vi kendte i forvejen, men det viste sig at mange var nedlagt eller udskiftet. Vi har så ringet til nogle af interessenterne for at få de rette oplysninger. Det kan også nemt lade sig gøre at skrive til os direkte på mailadressen: info@hinnerup-møllelaug.dk , eller hvis den ikke virker så til info@hinnerup-mollelaug.dk . Hvis du bruger Mac er du nødt til at anvende den sidste adresse med O i navnet.
Det er et større arbejde at ringe rundt til samtlige interessenter for at tjekke adresserne, men det er tilsyneladende enste måde til at få de korrekte oplysninger.
Selv om du får en fejlmeddelelse tilbage ved afsendelse af mail til den nye adresse skal mailen nok nå frem til os. Det er afprøvet. Men vores "hotelvært" har endnu noget at indhente desangående.
Det lidt ældre: vi har måttet erkende at nogle af interessenterne ikke har kunnet finde os og det har også været svært at bruge den oplyste mailadresse for de interessenter som bruger udenlandske mailbrowsere. De har simpelt hen afvist Ø'et. Det gælder for brugere af Gmail og hotmail og flere andre fra f.eks. USA og lande som ikke har æ,ø og å i deres alfabet.

Vi har i stedet valgt at sikre os optimalt.
Domænet http://www.hinnerup-møllelaug.dk (navnet på hjemmesiden)  og
info@hinnerup-mollelaug.dk (mailadressen) er også blevet laugets domæner.
"Da forandringens vinde blæste, var der nogen, der byggede læhegn, mens andre byggede vindmøller."
 Kinesisk ordsprog